موقعیت اصفهان
تعداد طبقات 8
متراژ 3،000 مترمربع
بزرگترین دهانه  10/5
کاربری تجاری
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
16 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا