موقعیت اصفهان
تعداد طبقات 1
متراژ 330 مترمربع
بزرگترین دهانه  
کاربری صنعتی
خدمات ارائه شده
طراحی
تامین مصالح
نظارت بر اجرا
اجرای اسکلت بتنی
ارتفاع یوبوت
32 Double
وضعیت پروژه
در حال اجرا